klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt is er wel eens sprake van misverstanden en/of kunnen er fouten worden gemaakt. Dat is op onze school niet anders.

De leerkracht is het aanspreekpunt voor de dagelijkse gang van zaken binnen de groep. Voor zaken die de gehele school aangaan kunnen ouders het beste aankloppen bij de directeur.

Als er klachten zijn over het onderwijs in zijn algemeenheid of wanneer er sprake is van een conflict kunt u dit het beste bespreken met de groepsleerkracht. Een mogelijkheid is om dit in samenspraak te doen met de directeur.
Mocht deze mogelijkheid geen oplossing bieden, dan kunt u zich wenden tot een van de contactpersonen (teamlid of ouder) op onze school. Deze begeleidt u als ouder verder in de klachtenprocedure SKOV. De klachtenregeling geldt voor ouders, kinderen en leerkrachten. 


De contactpersoon
De contactpersoon zal samen met u beoordelen om al dan niet de vertrouwenspersoon in te schakelen. Op elke school binnen onze Stichting zijn 2 contactpersonen aangesteld. Een ouder en een leerkracht. Dit betekent niet dat u als ouder naar de oudercontactpersoon moet en de leerkracht naar de leerkrachtcontactpersoon. U bent hier vrij in. Het gaat tenslotte om u!
Voor onze school zijn de volgende contactpersonen benoemd:

Ouder         
Mevr. Jacqueline van Dijck
Tel. (via school op te vragen)  

Leerkracht
Annemarie van Boekel
Tel.: 0485 - 573518 (school)

Werkwijze, namen en telefoonnummers staan in “Klachtenregeling Stichting Katholiek Onderwijs Vierlingsbeek” . In de informatiekalender vindt u hierover meer uitgebreide informatie.