medezeggenschapsraad

Ouders praten en beslissen in de medezeggenschapsraad (MR) over het beleid van de school. Deze raad bestaat uit 2 ouders en 2 teamleden.
De MR heeft twee soorten recht: instemmingsrecht en adviesrecht. Via de MR kunnen ouders hun stem laten horen en invloed uit oefenen op het te voeren beleid. De vergaderingen van de Medezeggenschapsraad zijn openbaar en worden aangekondigd in de look-in-kalender. De notulen kunnen alle ouders inzien. Heeft u vragen, klachten of opmerkingen dan kunt u altijd contact opnemen met de MR-leden.

Per wet is vastgelegd dat aan elke basisschool een medezeggenschapsraad verbonden moet zijn. Deze raad bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Voor onze school betreffen het 2 ouders en 2 teamleden. 

Oudervertegenwoordiging
mevr. J Roelofs
mevr. H Kroezen

Teamvertegenwoording
mevr. E. Bongers
mevr. H. Wolters


 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Bestuurlijke, bovenschoolse zaken worden afgehandeld in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad SKOV. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is een orgaan dat de medezeggenschap op Stichtings niveau uitoefent. Een teamlid en een ouder vertegenwoordigen onze school in dit orgaan. In dit GMR-overleg zijn ook de scholen uit Vierlingsbeek, Overloon, Maashees en Hothees vertegenwoordigd.
Onze school wordt hier vertegenwoordigd door:

Mevr. G. Emans (vanuit team)
Dhr. S. Carty (vanuit de ouders)

 

omdat het ook ánders kan!