ouderraad

Vijf ouders hebben zitting in de ouderraad. Zij verzorgen voor onze school de praktische zaken rond het vieren van verschillende feesten in de loop van het jaar.
Bij St. Maarten, Kerstmis, de bosdag en op de laatste schooldag organiseren zij in overleg met de school iets voor de kinderen. In de loop van het schooljaar komt de ouderraad een aantal keren bij elkaar.

Ouderparticipatiegroep
De school heeft een leerlingenraad, waarin de directeur regelmatig overlegt met de kinderen over het reilen en zeilen van de school. Niet alleen van kinderen willen we weten hoe zij hún school ervaren, dit willen we ook van u als ouder horen. De school heeft hiertoe een participatiegroep ingericht, welke bestaat uit ouders vanuit de verschillende leerjaren. De ouderparticipatiegroep komt 3x per jaar bijeen en bespreekt actuele ontwikkelingen binnen de school. Op deze wijze blijft de school op de hoogte van hetgeen er onder de ouders en het dorp leeft en omgekeerd.
 
Ouderenquête
In onze interne kwaliteitsmeting krijgen alle ouders eens in de twee jaren een ‘oudervragenlijst’ toegezonden. Hierdoor kan elke ouder middels stellingen zijn/haar mening geven over de organisatie en het onderwijs op onze school. Met de uitkomsten kan de school haar onderwijs weer verder verbeteren. Tenslotte zijn we samen school!
 
omdat het ook ánders kan!