adaptief onderwijs

Om alle kinderen gelijke kansen te bieden en tegemoet te komen aan de onderlinge verschillen en behoeften van kinderen hanteren we het adaptieve model. 
Adaptief onderwijs betekent dat het onderwijs op school in de groep zoveel mogelijk moet aansluiten op de  kenmerken van het kind en moet worden afgestemd op de verschillen tussen de kinderen. Adaptief onderwijs is onderwijs op maat, waarbij de leerling de uiteindelijke maat is!
 
Vertrouwen in het kind
Deze vorm van onderwijs vraagt in de eerste plaats om een positief pedagogisch klimaat waarin kinderen zich geaccepteerd en veilig voelen, doordat ze ervaren dat hun leerkracht vertrouwen heeft in hun goede wil en in hun mogelijkheden. Het gaat om een klimaat waarin ervoor gezorgd wordt dat alle kinderen uitgedaagd worden om te presteren naar beste kunnen.
Uiteraard worden er bepaalde minimumdoelen nagestreefd, met name op het gebied van instrumentele vaardigheden (bv het kunnen samenwerken en reflecteren) en zelfstandig leren.
 

In het lesaanbod op onze school gaan wij uit van basisstof voor alle kinderen. Daarnaast worden er, afhankelijk van de mogelijkheden van het kind, aanvullende doelen gesteld en krijgen ze de tijd voor herhaling, verrijking of verdieping van de lesstof.

Adaptief onderwijs heeft de volgende kenmerken:
  • het kind staat centraal
  • uitgaan van de drie basisbehoeften die bij een kind leven
  • relatie, erbij willen horen
  • competentie, merken dat je iets kunt
  • autonomie, zelfstandig zijn
  • kijken en meenemen waar kinderen behoefte aan hebben
  • het aanbod van het onderwijs is uitdagend
  • kinderen mede verantwoordelijk maken voor hun leerproces
  • er is vertrouwen in kinderen      
Zelfverantwoordelijk leren
Het streven is om het kind eigenaar te laten zijn van zijn eigen leerproces. Dit betekent dat kinderen in de loop van hun schoolcarrière leren leren. Hiervoor werken we met weekroosters waarin alle taakopdrachten zijn opgenomen. Binnen de taakopdrachten maakt het kind zelf een keuze op welke manier en op welk moment het met de verschillende onderdelen aan de slag gaat. Kinderen leren hierdoor zelf plannen en organiseren, doelgericht en taakgericht werken en  het hanteren van de voor hem-/haarzelf meest efficiënte leerstrategieën.
 
Inrichting van het unitlokaal
Kinderen hebben op school geen eigen werkplek, maar nemen hun  materialen mee in hun werkbakje. De inrichting van het lokaal nodigt uit tot zelfstandig leren. Als u de school binnenloopt ziet u dat de tafels veelal in groepjes zijn geplaatst. Er zijn instructieruimtes ingericht rondom het smart-board, waar de kinderen hun instructie op niveau op kunnen halen. Verder zijn er werkplekken gecreëerd voor individueel en/of groepswerk binnen en buiten de groep, en beschikt elke unit over een ‘stilte werkruimte’. Kinderen kiezen die werkplek die het beste bij hen past.