sociale veiligheid

Leefklimaat in de school
Als school streven wij naar een positief leefklimaat. Hiervoor zijn we gezamenlijk verantwoordelijk. Wij vinden de voorbeeldfunctie die ouders en leerkrachten daarin hebben erg belangrijk. De omgang met elkaar gaat uit van respect. Ik respecteer jou, jij respecteert mij.
Dit vinden wij terug in de gedragscode en het pestprotocol van onze school. Kinderen, ouders en leerkrachten brengen dit in de praktijk. Meer hierover kunt u lezen in de informatiegids. 

Pestprotocol (samenvatting)
Voorwaarden om pesten op school aan te pakken
  1. Pesten moet als probleem worden gezien door alle direct betrokken partijen: leerkrachten, ouders, en leerlingen (gepeste kinderen, pesters en de zwijgende middengroep).
  2. De school heeft als doel het pestprobleem te voorkomen. Een preventieve aanpak bestaat ondermeer uit de behandeling van het onderwerp met de leerlingen waarna met hen regels worden opgesteld en bestaande regels worden besproken.
  3. Als pesten desondanks optreedt, moeten de leerkrachten dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen.
  4. Het creëren van een veilig leef-, speel- en werkklimaat op school, waarin leerkrachten en ouders hun verantwoordelijkheid nemen om op een juiste wijze om te gaan met ongewenst gedrag.
  5. De school werkt met de methode Leefstijl waarin sociale vaardigheden, omgang met elkaar en het elkaar leren kennen en waarderen uitdrukkelijk aan bod komen.
De aanpak die de school voorstaat is de vijfsporen aanpak:
  • hulp aan het gepeste kind in de vorm van adviezen en (in sommige gevallen) van een sociale vaardigheidstraining
  • hulp aan de pester o.a. door middel van gesprekken
  • hulp aan de zwijgende middengroep in de vorm van het mobiliseren van deze groep
  • hulp aan de leerkracht in de vorm van achtergrondinformatie, te vinden in de pestmap. Deze map staat in de orthotheek. Indien ouders deze map willen inzien, kan dat via de leerkracht of de contactpersoon.
  • hulp aan de ouders in de vorm van achtergrondinformatie en adviezen