zorg voor kinderen

Leerlingvolgsysteem
In principe staat de school open voor alle kinderen. Wij willen de meest optimale ondersteuning bieden aan al onze leerlingen. Hiervoor volgt de school de ontwikkeling van kinderen systematisch. Voor elk kind wordt een zogenaamd ‘groeidocument’ aangemaakt, waarin we het kind gedurende zijn gehele schoolloopbaan volgen in zijn ontwikkeling.
Deze volging gebeurt door middel van observatie-instrumenten en/of toetsafnames door de leerkrachten. Naast methodeafhankelijke toetsen, dit zijn toetsen die bij onze werkboeken horen, worden er minimaal twee landelijk genormeerde toetsen per jaar afgenomen voor de vakken taal, lezen en rekenen. Dit geeft een goed beeld van de kinderen in vergelijking met leeftijdgenootjes elders in het land. Op deze wijze kunnen wij de kwaliteit van het onderwijs op onze school goed bewaken.
 
Onderwijsaanbod op individueel en groepsniveau
We proberen op onze school het onderwijsaanbod aan te passen aan de behoefte van het individuele kind. Dit doen we middels het maken van groepsplannen. In het groepsplan worden alle kinderen beschreven, op welk niveau ze werken en welke leerstof ze verwerken.
Kinderen ontwikkelen zich op hun eigen manier en in hun eigen tempo, zo kunnen er dus ook extra behoeften bij kinderen ontstaan. Extra behoeften bij kinderen kunnen ontstaan omdat het leerproces bijv. niet zo vlot verloopt in vergelijking met andere kinderen, of juist omdat een kind veel meer aankan dan de gemiddelde leerling. In beide gevallen is er bij ons op school sprake van speciale aandacht en ondersteuning, en gaan we in voorkomende gevallen over tot aanpassingen in ons programma-aanbod en/of tijd en tempo. Bij alle extra ondersteuning nemen de ouders een belangrijke plaats in. Zij worden door de leerkracht op de hoogte gehouden wanneer er met hun kind iets bijzonders aan de hand is.
 
Speciale ondersteuning
Natuurlijk hebben wij op onze school ook kinderen die kortdurend en of langdurig extra ondersteuning nodig hebben. Om deze kinderen zo goed mogelijk te helpen, is het noodzakelijk tijdig signalen op te vangen. Dat gebeurt door gericht onderzoek. Indien uit een dergelijk onderzoek blijkt dat de leerling problemen ondervindt of juist veel meer uitdaging nodig heeft, wordt de intern-leerlingbegeleider ingeschakeld.

De groepsleerkracht stelt dan in samenspraak met deze intern-leerlingbegeleider een ‘individueel handelingsplan’ op bij kortdurende extra ondersteuning.
 
Specialistische ondersteuning
In sommige gevallen kan het zijn dat leerlingen hun hele schoolloopbaan speciale ondersteuning nodig hebben. Voor een of meerdere vakken en/of op een of meerdere ontwikkelingsgebieden moeten zij met een aangepast programma werken. Zij werken dan op hun eigen niveau verder.
Om ervoor te zorgen dat kinderen dan niet naar een andere school moeten voor deze speciale hulp en ‘thuisnabij’ onderwijs kunnen volgen, werkt basisschool Sint Anna samen in een zogenaamd Samerwerkingsverband waarbij regulier onderwijs samenwerkt met speciaal onderwijs. Indien er specialistische ondersteuning en/of hulpmiddelen noodzakelijk zijn laat de school zich bijstaan door specialisten uit het Speciaal (Basis-)Onderwijs. In een dergelijke situatie wordt er een 'ontwikkelingsperspectief' opgesteld, waarin een afgestemd uitstroomprofiel voor het individuele kind wordt vastgelegd. Meer hierover kunt u lezen in het ondersteuningsplan van onze school. Naam en adres van ons Samenwerkingsverband kunt u vinden in onze informatiekalender.
 
Verwijzing naar een andere school
Wij proberen zoveel mogelijk de kinderen te begeleiden op onze school, maar in sommige gevallen is een andere (speciale-)school misschien tóch beter. Als er bij een kind geen ontwikkeling meer is, dan bekijken we samen met de specialisten van het Samenwerkingsverband of een andere school een betere onderwijsplek zou kunnen zijn voor dit kind. Ouders, leerkracht en interne leerlingbegeleider zijn hierbij betrokken.
 
De intern leerlingbegeleider
Zoals gezegd speelt bij deze aangepaste ondersteuning de intern-leerlingbegeleider een belangrijke rol. Omdat het onderwijs aan kinderen met specifieke behoeften steeds meer toeneemt, wordt de behoefte aan specialistische kennis binnen de scholen steeds groter. Niet elke leerkracht kan in dezelfde mate deze specialistische kennis opbouwen. Hiervoor ontbreken ons gewoonweg de tijd en de  middelen. Om dit op te lossen hebben we mensen speciaal opgeleid, de zogenaamde intern-leerlingbegeleiders. Zij ondersteunen de leerkrachten bij de begeleiding van kinderen met deze speciale, aangepaste zorg.